Опис

Потекло на компанијата Германија. Компанијата работи во земјава 3 години.

Производство на апарати за домаќинство.

 

Кој вид на производи / услуги произведува компанијата?

Производство на пластични компоненти за мали апарати. Составување на готови производи.

 

Кои се главните производи / суровини што ги купува вашата компанија?

Смоли; метални делови; извори; гумени и силиконски компоненти; PCBA; печатени материјали и материјали за пакување.

 

Која од следниве услуги купува вашата компанија од домашни компании?

Транспортни услуги
Угостителство
Градба
Одржување на машини
Одржување на инфраструктурата
Правни и сметководствени услуги
Друг вид интелектуални услуги

Кој вид на производи / суровини / машини и опрема купувате од домашни компании?

Печатени и материјали за пакување (упатства за упатства и летоци, кутија за подароци, кутија за транспорт, етикети). Метални делови.

 

Кои се потребните технолошки стандарди за снабдувачот? Наведете ги специфичните потребни стандарди.

Минимален услов е ИСО 9001 и СМЕТА (социјална одговорност). Пожелен е ISO 14001.

Веб страна
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review